Obchodné podmienky

1. Prevádzkovateľ internetového obchodu

1.1. Prevádzkovateľom internetového obchodu humanityhouse.sk je spoločnosť JOBHOUSE s.r.o. so sídlom Bažantia 9, 931 01 Šamorín, identifikačné číslo organizácie IČO: 47 565 047, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka číslo: 33727/T. Spoločnosť nieje platcom DPH a v jej mene koná konateľka samostatne.

Kontaktné údaje spoločnosti sú:

Email: info@humanityhouse.sk

Telefón: 0911 480 130

Pri volaní zo zahraničia prosím použite +421 911 480 130.

Ďalšie informácie o spoločnosti sú uvedené na webovej stránke humanityhouse.sk.

2. Základné ustanovenia

2.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je prevádzkovateľ internetového obchodu spoločnosť JOBHOUSE s.r.o., (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim. Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

2.2. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

2.3. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

2.4. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.

3. Uzavretie kúpnej zmluvy

3.1. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na webovej stránke, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv.

3.2. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

3.3. Ak je kupujúci podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom odoslania záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom.

3.4. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP.

4. Práva a povinnosti predávajúceho

4.1. Predávajúci je povinný dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.

4.2. Predávajúci je povinný zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR.

4.3. Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, daňový doklad).

4.4. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

4.5. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

5. Práva a povinnosti kupujúceho

5.1. Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

5.2. Kupujúci je povinný si prevziať objednaný a dodaný tovar, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru.

5.3. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

6. Predmet predaja a informácie o funkčnosti

6.1. Predmetom predaja webovej stránky humanityhouse.sk je zväčša oblečenie, pred užívaním produktov zakúpených na našej stránke sa prosím oboznámte s užívateľskými pokynmi ktoré sú pevne spojené s jednotlivými kusmi oblečenia na tzv. Štítkoch - a teda spôsob prania, sušenia žehlenia atď. Za škody spôsobené nevhodným používaním kupujúceho nezodpovedáme.

7. Nákup v elektronickom obchode a objednávanie

7.1. Kupujúci si môže objednať tovar zverejnený na internetovej stránke humanityhouse.sk prostredníctvom internetu jednoduchým pridaním jednotlivých položiek do košíka. Po dokončení vkladania produktov do košíka kupujúci vyplní informácie potrebné na doručenie objednávky, zvolí si spôsob dopravy a platby a dokončí objednávku jej potvrdením tlačidlom na stránke.

7.2. Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho. Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.

7.3. Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ̌ došlo ku zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu, o takomto postupu bude kupujúci informovaný.

7.4. Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť.

7.5. Kupujúci bude o predpokladanom čase doručenia objednaného tovaru informovaný prostredníctvom emailu. Dĺžka doručovania objednaného tovaru a cena dopravy je závislá na spôsobe dopravy, ktorú si kupujúci zvolí pri objednávke v rámci svojho košíku.

8. Ceny

8.1. Všetky ceny uvedené pri jednotlivých produktoch či službách sú zmluvné. Tieto ceny sú vždy aktuálne, platné a konečné, tzn. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ̌ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod., ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíku a ich výška sa odvíja od voľby kupujúceho.

8.2. Akciové ceny platia do vypredania zásob akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.

8.3. Pôvodná cena znamená cenu tovaru, za ktorú predmetný tovar predávajúci ponúkal bez zohľadnenia celkových možných bonusov, marketingových kampaní na podporu predaja a iných zliav.

9. Platobné podmienky

9.1. Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

a) platba vopred bankovým prevodom,

b) platba cez internetové rozhranie banky (platobnou kartou on-line) pri objednávke,

c) na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca).

9.2. zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.

10. Dodacie podmienky

10.1. Kupujúci si pri objednávke môže vybrať nasledujúce spôsoby dodania:

a) Zaslanie prostredníctvom Slovenskej Pošty a.s. priamo na poštu podľa adresy kupujúceho zadanej pri objednávke. Tento spôsob zahŕňa uloženie na príslušnej pošte uvedenej na balíku alebo adresnom štítku počas odbernej lehoty bez predchádzajúceho pokusu o doručenie.

b) Doručenie objednávky kuriérom prostredníctvom súkromnej spoločnosti.

10.2. Kupujúci má možnosť využiť akciu "Poštovné zdarma" po splnení podmienok stanovených predávajúcim. Podmienkou využitia bezplatného poštovného je registrácia kupujúceho a odber noviniek tzv. newsletterov. Akcia "Poštovné zdarma" sa vzťahuje na dopravu objednaného tovaru prostredníctvom Slovenskej Pošty a.s. na poštu podľa adresy kupujúceho zadanej pri objednávke. Tento spôsob zahŕňa uloženie zásielky na príslušnej pošte uvedenej na balíku alebo adresnom štítku počas odbernej lehoty bez predchádzajúceho pokusu o doručenie - teda kupujúci si je povinný pre danú zásielku prísť na poštu. V prípade ak sa kupujúci rozhodne pre iný spôsob dopravy, stráca možnosť bezplatnej dopravy a teda za ním zvolený spôsob dopravy bude musieť riadne zaplatiť.

10.3. Jednotlivé spôsoby dopravy sú ponúknuté podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb a s ohľadom na kapacitu a dojazdové možnosti. V prípade zásahu vyššej moci predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru.

10.4. Všetky aktuálne dostupné spôsoby dopravy, ich aktuálne podmienky a ceny sú vždy uverejnené pri objednávaní a voľbe typu dopravy kupujúcim a na webovej stránke humanityhouse.sk.

10.5. Za dodanie tovaru sa považuje jeho prevzatie. Predávajúci sa zaväzuje odoslať Tovar bez zbytočného odkladu, zväčša do 2 pracovných dní od objednania (ak je tovar skladom), najneskôr však do 14 dní (pokiaľ nie je uvedené inak) odo dňa prijatia objednávky.

10.6. Kupujúci bude informovaný o odoslaní zásielky e-mailom do 24 hodín od odoslania. V prípade, že by sa vyskytli nepredvídateľné okolnosti, predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej doby, o čom však bude kupujúceho neodkladne informovať.

10.7. V prípade že sa kupujúci rozhodne pre spôsob platby prevodom na bankový účet predávajúceho, predávajúci si vyhradzuje právo odoslať tovar najskôr po pripísaní danej platby na účet predávajúceho.

11. Vrátenie tovaru

11.1. Kupujúci, je oprávnený v súlade s ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z.z. bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom "kamennom" obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby-podnikateľov ako aj fyzické osoby-nepodnikateľov nespĺňajúcich vymedzenie spotrebiteľa v zákone č. 250/2007 Z. z.

11.2. Tovar je potrebné doručiť do 14 dní na adresu kupujúceho spolu s kópiou faktúry a krátkym sprievodným listom, v ktorom bude uvedené aj číslo účtu pre spätný prevod peňazí. Kupujúci zašle tovar späť ako balík alebo list s doporučenou zásielkou, určite nie na dobierku. Zásielka zaslaná na dobierku nebude z našej strany prebraná, a teda sa Vám vráti nazad.

Adresa pre zasielanie vráteného tovaru:

JOBHOUSE s.r.o.

Bažantia 9

93101 Šamorín

Slovenská republika

12. Reklamačné podmienky

12.1. Záručná doba na všetok tovar objednaný v internetovom obchode humanityhouse.sk zo zákona 24 mesiacov.

12.2. Pred reklamáciou nás prosím vopred kontaktujte na telefónnom čísle alebo emaili uvedenom v prvom odseku aby sme predišli prípadným nedorozumeniam.

12.3. Postup reklamácie je jednoduchý. Tovar je potrebné doručiť na adresu kupujúceho spolu s kópiou faktúry a krátkym sprievodným listom, v ktorom budú uvedené dôvody reklamácie. Kupujúci zašle tovar späť ako balík alebo list s doporučenou zásielkou, určite nie na dobierku. Zásielka zaslaná na dobierku nebude z našej strany prebraná, a teda sa Vám vráti nazad.

Adresa pre zasielanie reklamácií:

JOBHOUSE s.r.o.

Bažantia 9

93101 Šamorín

Slovenská republika

12.4. Po prijatí reklamovaného tovaru bude predávajúci kupujúceho kontaktovať (telefonicky alebo e-mailom) a informovať ho o najrýchlejšom a najefektívnejšom riešení vzniknutej situácie.

12.5. V prípade že predávajúci reklamáciu uzná:

a) tovar vymení kus za kus a zašle ho späť kupujúcemu na jeho náklady,

b) vráti peniaze vrátane poštovného a balného.

12.6. Za dôvod reklamácie sa neuznáva opotrebovanie tovaru nosením a praním, ktoré časom prirodzene mení vzhľad výrobku. Reklamácia bude vybavená predávajúcim čo najrýchlejšie, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru.

12.7. Hneď, ako bude reklamácia uzavretá, kupujúci obdrží informačný e-mail o jej výsledku.

12.8. Ostatné podmienky reklamácie ktoré nesú upravené tým VOP sa riadia ustanoveniami zákona č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa.

12.9. Ak sa preukáže že vada výrobku nebola spôsobená kupujúcim, ale je na strane predávajúceho, podľa občianskeho zákonníka sa sa použijú nasledujúce ustanovenia:

12.10. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

12.11. Za záručný list sa považuje faktúra. Na všetok tovar má kupujúci zo zákona záruku 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru.

13. Osobné údaje a ich ochrana

Ochrana osobných údajov je pre Internetový Obchod Humanity House veľmi dôležitá a chceme byť otvorení a transparentní, pokiaľ ide o naše spracovanie vašich osobných údajov. Preto máme presné pravidlá, ktoré stanovujú podmienky spracovania a ochrany vašich osobných údajov.

Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom internetového obchodu humanityhouse.sk je spoločnosť JOBHOUSE s.r.o. so sídlom Bažantia 9, 931 01 Šamorín, identifikačné číslo organizácie IČO: 47 565 047, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka číslo: 33727/T (ďalej aj ako "Internetový Obchod Humanity House") , a je zároveň aj prevádzkovateľom osobných údajov, ktoré nám poskytnete a zodpovedá za vaše osobné údaje v zmysle platných predpisov o ochrane osobných údajov.

Kde uchovávame vaše údaje?

Údaje, ktoré od vás zhromažďujeme, sa uchovávajú v Európskom hospodárskom priestore (ďalej len "EHP"), môžu však byť prenesené do krajiny mimo EHP a spracúvané v nej. Každý takýto prenos vašich osobných údajov sa vykonáva v súlade s uplatniteľnými predpismi.

Pre prenosy mimo EHP Internetový Obchod Humanity House použije Štandardné zmluvné doložky a štít na ochranu osobných údajov (Privacy Shield) ako zábezpeky pre krajiny bez náležitého rozhodnutia Európskej komisie.

Aký je právny základ na spracovanie?

Pre každé konkrétne spracovanie osobných údajov, ktoré od vás zhromažďujeme, vás informujeme, či poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona alebo sa požaduje na uzatvorenie zmluvy a či je povinné poskytnúť osobné údaje, a o možných dôsledkoch, ak sa rozhodnete neposkytnúť svoje údaje.

Aké máte práva?

Právo na prístup:

Máte právo kedykoľvek požiadať o informácie o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame. Môžete sa skontaktovať s nami a prostredníctvom emailu dostanete svoje osobné údaje.

Právo na prenosnosť:

Vždy, keď Internetový Obchod Humanity House spracúva vaše osobné údaje pomocou automatických prostriedkov na základe vášho súhlasu alebo na základe dohody, máte právo dostať kópiu svojich údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľom formáte, ktorý poskytneme vám alebo inej strane. Zahŕňa to len osobné údaje, ktoré ste nám poskytli.

Právo na vymazanie:

Máte právo na vymazanie akýchkoľvek osobných údajov, ktoré spracúva Internetový Obchod Humanity House, kedykoľvek okrem týchto situácií:

*máte nevybavenú záležitosť so zákazníckym servisom,

*máte otvorenú objednávku, ktoré ešte nebola odoslaná alebo bola odoslaná len jej časť,

*máte nevyrovnaný dlh u nás bez ohľadu na spôsob platby,

*ak existuje podozrenie, že ste v priebehu posledných štyroch rokov zneužili naše služby, alebo sa potvrdilo takéto podozrenie,

*váš dlh bol v priebehu posledných troch rokov predaný tretej strane alebo v priebehu jedného roka v prípade zosnulých zákazníkov,

*vaša žiadosť o úver bola zamietnutá v priebehu posledných troch mesiacov,

*ak ste vykonali nejaký nákup, vaše osobné údaje v súvislosti s vašou transakciou uchovávame na základe účtovných predpisov.

Vaše právo namietať voči spracovaniu na základe oprávneného záujmu:

Máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme Internetového Obchodu Humanity House. Internetový Obchod Humanity House nebude pokračovať v spracúvaní osobných údajov s výnimkou prípadu, keď vieme preukázať oprávnený dôvod na spracovanie, ktorý prevažuje nad vaším záujmom a právami, alebo z dôvodu právnych nárokov.

Vaše právo namietať voči priamemu marketingu:

Máte právo namietať voči priamemu marketingu vrátane profilovacej analýzy vykonanej na účely priameho marketingu.

Môžete sa rozhodnúť pre vylúčenie z priameho marketingu takto:

* sledovaním pokynom v jednotlivých marketingových emailoch,

* úpravou nastavení svojho účtu Internetový Obchod Humanity House,

Právo na obmedzenie spracúvania:

Máte právo požiadať, aby Internetový Obchod Humanity House obmedzil spracovanie vašich osobných údajov za týchto okolností:

*ak namietate voči spracovaniu založenému na oprávnenom záujme Internetový Obchod Humanity House, Internetový Obchod Humanity House obmedzí všetko spracovanie týchto údajov do overenia oprávneného záujmu.

*ak vyhlásite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, Internetový Obchod Humanity House musí obmedziť všetko spracovanie týchto údajov do overenia správnosti osobných údajov.

*ak je spracovanie nezákonné, môžete odporovať vymazaniu osobných údajov a namiesto toho požadovať obmedzenie používania vašich osobných údajov.

*ak Internetový Obchod Humanity House už nepotrebuje osobné údaje, ale vyžaduje sa to na obhajobu právnych nárokov.

Ako môžete uplatňovať svoje práva?

Ochranu údajov berieme veľmi vážne, preto sme vyhradili personál zákazníckeho servisu, ktorý vybaví vaše požiadavky týkajúce sa vašich práv uvedených vyššie. Môžete sa s ním skontaktovať na info@humanityhouse.sk.

Zodpovedná osoba:

Vymenovali sme zodpovednú osobu na zabezpečenie toho, aby sme vaše osobné údaje stále spracúvali otvoreným, správnym a zákonným spôsobom. S našou zodpovednou osobou sa môžete skontaktovať na adrese info@humanityhouse.sk a do predmetu napíšte "Ochrana osobných údajov".

Právo na podanie sťažnosti orgánu dohľadu:

Ak sa domnievate, že Internetový Obchod Humanity House spracúva vaše osobné údaje nesprávne, môžete sa s nami skontaktovať. Máte tiež právo podať sťažnosť orgánu dohľadu.

Aktualizácie nášho Vyhlásenia o ochrane údajov:

Možno bude potrebné aktualizovať naše Vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Posledná verzia Vyhlásenia o ochrane osobných údajov je vždy dostupná na našej webovej stránke. Všetky podstatné zmeny Vyhlásenia o ochrane osobných údajov oznámime, napríklad účel používania osobných údajov, totožnosť prevádzkovateľa alebo vaše práva.

14. Orgán dozoru, sťažnosti a podnety spotrebiteľov

14.1. Kupujúci má právo podať sťažnosť alebo poslať akýkoľvek podnet predávajúcemu prostredníctvom kontaktných možností uvedených nižšie.

14.2. prípade že nadobudnete podozrenie že naše konanie nie je v súlade so slovenskými právnymi predpismi, prípadne že boli porušené Vaše spotrebiteľské práva, nás prosím kontaktujte na emailovej adrese info@humanityhouse.sk alebo telefónnom čísle 0911 480 130. 

14.3. Ak by ste sa chceli obrátiť na orgán dozoru, môžete kontaktovať príslušný inšpektorát Slovenskej Obchodnej Inšpekcie:

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

Pekárska 23, 917 01 Trnava 1

Odbor výkonu dozoru

tel. č.: 033/5512 689, 033/5512 690 fax č.: 033/5512 656

15. Záverečné ustanovenia

15.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou JOBHOUSE s.r.o. a jej zákazníkom, a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

15.2. Spoločnosť JOBHOUSE s.r.o. si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke humanityhouse.sk. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

15.3. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 08.12.2018.